Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

1001 9ca2
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viairmelin irmelin
6253 6505
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viairmelin irmelin

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
5832 ce62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
1025 0990
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
6068 5eaa
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viasatyra satyra
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasatyra satyra
9416 be61
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazvr zvr
6800 6a2e 500

wehadfacesthen:

Paris after the Liberation, 1944, photo by Lee Miller

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viazvr zvr
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viazvr zvr
9508 b882
Reposted frompeper peper viazvr zvr
2744 d80c
Reposted fromweightless weightless viazvr zvr
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viazvr zvr
0501 cebb
Reposted fromdajryjka dajryjka viazvr zvr
4928 3392 500
Reposted frombirke birke viazvr zvr
7131 79a4 500

the-night-picture-collector:

The Return of the Mona Lisa to the Louvre after the War, Paris, 1945

Reposted fromrichardgecko richardgecko viazvr zvr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl