Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

5092 7ac3
Reposted fromoll oll viazvr zvr
8340 dc67
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazvr zvr
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
8149 ece4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazvr zvr
9648 b625
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viazvr zvr
2312 da5e
Reposted fromlaluna laluna viazvr zvr
6305 b0d4
Reposted fromcalifornia-love california-love
6307 3541
Reposted fromcalifornia-love california-love
6356 cb41
Reposted fromcalifornia-love california-love
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
6416 e3c9 500
Reposted fromsorrisole sorrisole
5260 ebd4 500
Reposted fromkyte kyte viagumisiowelove gumisiowelove
4769 6729
Reposted fromkyte kyte viagumisiowelove gumisiowelove
2639 2680 500
Bookstore in a ruined city.

Leon Idzikowski
Musical notes - Books

Warsaw, Poland, summer 1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapleple pleple
4699 d692
Reposted fromkyte kyte viagumisiowelove gumisiowelove
3308 2e54
Reposted fromkyte kyte viagumisiowelove gumisiowelove
Dwa monologi nie czynią dialogu.
— Jeff Daly
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
2495 cf03
Reposted fromamatore amatore viagumisiowelove gumisiowelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl