Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
2113 5486 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vianiskowo niskowo
5338 6af9
9326 f059
9136 9409
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaMrrruk Mrrruk

January 03 2018

2414 53a6 500
Reposted fromnervure nervure vianayantara nayantara
5193 3dd9 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viajointskurwysyn jointskurwysyn
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viaazazel azazel
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
Reposted fromtouchthesky touchthesky viabezimienna23 bezimienna23
9192 f243 500
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viaazazel azazel
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakatisz katisz
Nigdy nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll - Białe jabłka
Reposted fromflesz flesz viapyotrus pyotrus
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viapyotrus pyotrus
4052 892c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaeglerion eglerion
7841 fcdc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakatisz katisz
3871 128f
Reposted frommakle makle viabluejane bluejane
"Wszystko jest w rękach człowieka, dlatego należy myć je często".
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
Reposted frompodprzykrywka podprzykrywka via92feliks 92feliks
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl